Data Linking

Блог

14 ЈУЛИ 2021

Државен инспекторат за труд

Правата на работниците и работодавачите се регулирани со Законот за работни односи, Општите и Посебните колективни договори и други правилници.

Државниот инспекторат за труд ги има објавено истите на својата веб страна. На истата може да се најдат и совети за документацијата која треба да ја поседуваат работодавачот и работникот.

Исто така на оваа страна се објавени и програмата на неработни денови која ја изготвува Министерството за труд и социјална политика, како и разни обрасци- Известувања за вршење на работа за време на празник, ноќе, вршење на градежни работи и слично.

Директен линк до страната на Државниот пазарен инспекторат:

https://dit.gov.mk/?page_id=628