Data Linking

Области

Вештачења

Друштвото за вештачење Дата Линкинг Вештачења ангажира вешти лица со важечки лиценци издадени од страна на Министерството за правда од повеќе области :

  • Материјално, сметководствено и финансово работење
  • Архитектура и градежништво
  • Земјоделство, шумарство и водостопанство
  • Машинство
  • Сообраќај

Вештачењата ги координира тимот на Дата Линкинг Вештачења, но секој вештак независно и самостојно од клиентите ја бара потребната документација и независно го изготвува вештиот наод со мислење.

Вештите лица покрај законските регулативи, ги следат обуките организирани од Комората на вештаци, со цел – перманентно надоградување на своето знаење.

smetkov

Материјално, сметководствено и финансово работење

Вештачењата од оваа област се најчесто поврзани со утврдување напобарувањата и обврските во должничко доверителските односи во стопанските спорови, работните спорови, побарувањата на деловните банки, институциите и  …

grad iqons

Архитектура и градежништво

Вештачењата од оваа област се најчесто поврзани со …

zemj iqons

Земјоделство, шумарство и водостопанство

Вештачењата од оваа област се најчесто …

masinstvo

Машинство

Вештачењата од оваа област се најчесто поврзани со  …

soobr iqons

Сообраќај

Вештачењата од оваа област се најчесто …