Data Linking

Соработници

Елена А. Велковска

Дипл. економист Елена А. Велковска

Овластен сметководител и сопственик на Ревикон Консалтинг СЕЕ Скопје

Кратко резиме 

17 Години работно искуство во областа на сметководство и даноци.

Област

Сметководствени услуги и даночен консалтинг.

accounting

Сметководство и консалтинг

За потребите на вештачењата се консултираме со овластен сметководител …