Data Linking

Блог

14 ЈУЛИ 2021

Висина на минимална плата по години и периоди

Согласно одлуките на Владата донесени со Закон или со Објава во Службен весник, Министерството за труд и социјална политика во делот на Пазар на труд/ Плати има изработено анализа на износите на минималната плата по години/периоди и тоа почнувајки од 2012 година.

Во анализираниот период евидентен е постојан пораст на износот на минималната плата (пресметана како нето и бруто износ).

* Согласно Законот за минимална плата во Република Македонија („Сл. весник на РМ,“ бр. 11/2012) во одделот производство на текстил, производство на обувки и производство на кожа и слични производи од кожа, висината на минималната плата се утврдува со коефициенти утврдени во Законот и тоа за 2012 година-0,778, за 2013 година -0,852.  

**За 2014, 2015, 2016 заклучно со август 2017 година, висината е утврдена со Законот за изменување и дополнување на Законот за  минимална плата ( „Сл. весник на РМ“ бр. 30/2014).

Директен линк до податоците:

https://www.mtsp.gov.mk/plati.nspx