Data Linking

Соработници

СОПСТВЕНИК И УПРАВИТЕЛ

Друштвото за вештачење Дата Линкинг вештачења дооел, Скопје

ВЕШТАЧЕЊА

Материјално, сметководствено и финансово работење

Архитектура и градежништво

Машинство

ПРОЦЕНКИ

ПРАВНИ СОВЕТИ

РЕГИСТРАЦИЈА

СМЕТКОВОДСТВО И КОНСАЛТИНГ

ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ И СОПСТВЕНИК

Ревикон Консалтинг СЕЕ Скопје

OFFICE ASSISTANT

ПРАКТИКАНТСТВО