Data Linking

Сообраќај

Вештачењата од оваа област се најчесто поврзани со утврдување научеството во вината од страна на учесниците во сообраќајна или друг вид на незгода.