Data Linking

Регистрација

Нашите клиенти и соработници  може да добијат комплетна услуга за регистрација на правно лице и/или здружение (со изготвување на целата потребна документација од страна на овластен регистрационен агент и вклучена проценка на основачки влог).

Регистрацијата на правните лица ја координира тимот на Дата Линкинг Вештачења во соработка со проценителот, регистрациониот агент и Централниот Регистар на РСМ.

Наши соработници