Data Linking

Проценки

Друштвото за вештачење Дата Линкинг Вештачења ангажира проценители (индивидуално и преку правни лица) од областите на:

  • Недвижен имот
  • Подвижни предмети
  • Машини и опрема
  • Транспортни средства

Вршењето на проценките го координира тимот на Дата Линкинг Вештачења, но секој проценител независно и самостојно ја утврдува вредноста и дава Извештај за проценката.

nedviznosti

Недвижен имот

Овластениот проценител врши проценка на вредноста на недвижниот имот: станбени куќи, станбени згради, деловни објекти, магацини и други видови објектина база на важечка методологија.

masini i opremaa

Машини и опрема

Овластениот проценител врши процена на вредноста на машините, опремата и постројките со кои располагаат правните лица.

dvizen imot

Подвижни предмети

Овластениот проценител врши процена на вредноста на подвижните предмети: мебел, ситен инвентар, залихи на трговска стока, уметнички дела и други подвижни ствари.

transportni

Транспортни средства

Овластениот проценител врши процена на вредноста на транспортните средства: патни возила, шински возила, пловни и други објекти кои имаат соодветна документација.

Наши соработници