Data Linking

Правни совети

Друштвото за вештачење Дата Линкинг Вештачења ангажира правен советник- адвокат со кој ги анализира сложените судски предмети во делот на законските регулативи, и обезбедува правни консултации и совети за потребите на клиентите.

На тој начин се следат законите, подзаконските акти и многубројните и чести промени во истите.

Наши соработници