Data Linking

Материјално, сметководствено и финансово работење

Вештачењата од оваа област се најчесто поврзани со утврдување напобарувањата и обврските во должничко доверителските односи во стопанските спорови, работните спорови, побарувањата на деловните банки, институциите и меѓусебните плаќања помеѓу физичките лица

Вештачењата од оваа област се најбројни, бидејќи поголем дел од судските спорови имаат потреба од ваков тип на вештачење.

Особено сме горди на долгогодишното искуство во вештачењата во делот на работните спорови во кои секојдневно се бориме за остварување на правата на работниците во делот на исплатата на надоместите од плата на вработените во приватниот и јавниот сектор.

Наши соработници