Data Linking

Соработници

М-р Лилјана Алексова

Сопственик и управител на Друштвото за вештачење Дата Линкинг вештачења дооел, Скопје

Кратко резиме 

Долгогодишно искуство во областа на економијата- трговијата и маркетингот, овластено вешто лице од  2007 година со важечка лиценца од Министерството за правда.

Област

Изготвување на наоди од областа на материјално, сметководствено и финансиско работење: стопанските спорови, работните спорови, побарувањата на и од деловните банки и осигурителните компании,