Data Linking

Земјоделство, шумарство и водостопанство

Вештачењата од оваа област се најчесто поврзани со утврдување нависината на штета кај посеви предизвикана од туѓа негрижа, елементарна непогода и слично.