Data Linking

Архитектура и градежништво

Вештачењата од оваа област се најчесто поврзани со утврдување на висината на настанатата штета на неправилно изградените објекти согласно договори за градба, неспроведување на детални урбанистрички планови, штети настанати поради поплави, пожари и други непогоди, делба на имот, ненавремено и нецелосно вршење на градбата на објектите, утврдување на количините на вградените матерјали и слично.

Наши соработници